Sinh Viên Trúng Tuyển

Những Bước Sau Cùng

Nếu bạn đã được trúng tuyển vào trường Bethany, bạn sẽ cần phải hoàn tất những bước quan trọng sau đây trước khi bạn có thể ghi danh vào các lớp học:

  • Đóng $150 USD tiền ghi danh (Flywire)
  • Đơn Về Nhà Ở
  • Giấy Chứng Nhận về Trách Nhiệm Tài Chánh
  • Báo cáo về sức khỏe của bác sĩ của bạn (gồm cả hồ sơ chủng ngừa hiện thời)

Dịch Vụ Sinh Viên Quốc Tế

Trước và sau khi bạn đến trường Bethany, trung tâm dịch vụ sinh viên quốc tế của chúng tôi có thể giúp đỡ bạn theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

  • Giúp bạn xin giấy I-20
  • Trợ giúp về các vấn đề cá nhân và thích nghi về văn hóa
  • Trợ giúp về việc đi ra nước ngoài và tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ
  • Trợ giúp xin giấy phép để đi làm
  • Trợ giúp xin gia hạn cư trú hợp pháp ở Hoa Kỳ

Đóng Học Phí Ở Bất Cứ Nơi Đâu Trên Thế Giới

Bạn có thể dùng hệ thống Flywire như là cách thức tiết kiệm phí tổn để gửi tiền học phí đến trường Bethany từ bất cứ nơi đâu trên thế giới. Xin hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về hệ thống PeerTransfer hay về việc gửi tiền cho chúng tôi.

Liên Lạc Với Chúng Tôi

Công việc của chúng tôi là giúp đỡ bạn! Xin hãy liên lạc với bất cứ người nào dưới đây là những người sẽ vui lòng giúp đỡ bạn một cách kịp thời.

Gửi e-mail phúc đáp nhanh: usa@blc.edu

Paul Wold
Paul Wold
Phối Trí Viên Sinh Viên Quốc Tế
email: Paul.Wold@blc.edu
số điện thoại: 1-507-344-7346

 

Lynette Merseth
Nicholas Cook
Nhân Viên Tuyển Sinh Sinh Viên Quốc Tế
email: Nicholas.Cook@blc.edu
số điện thoại: 1-507-344-7752